Matësit e rrjedhës tejzanor

20+ vite përvojë në prodhim

Parimi i punës së shpejtësisë së zonës

Parimi i punës së shpejtësisë së zonës

DOF6000  principle

DOF6000Matësi i rrjedhës së kanalit të hapur në seri përdor Doppler të modalitetit të vazhdueshëm.Për të zbuluar shpejtësinë e ujit, një sinjal tejzanor transmetohet në rrjedhën e ujit dhe jehonat (reflektimet) e kthyera nga grimcat e pezulluara në rrjedhën e ujit merren dhe analizohen për të nxjerrë zhvendosjen (shpejtësinë) Doppler.Transmetimi është i vazhdueshëm dhe i njëkohshëm me marrjen e sinjalit të kthyer.

Gjatë një cikli matjeje, Ultraflow QSD 6537 lëshon një sinjal të vazhdueshëm dhe mat sinjalet që kthehen nga shpërndarësit kudo dhe kudo përgjatë rrezes.Këto zgjidhen në një shpejtësi mesatare që mund të lidhet me një shpejtësi të rrjedhës së kanalit në vende të përshtatshme.

Marrësi në instrument zbulon sinjalet e reflektuara dhe ato sinjale analizohen duke përdorur teknikat e përpunimit të sinjalit dixhital.

Matja e thellësisë së ujit – tejzanor
Për matjen e thellësisë, Ultraflow QSD 6537 përdor Kohën e Fluturimit (ToF).Kjo përfshin transmetimin e një shpërthimi të sinjalit tejzanor lart në sipërfaqen e ujit dhe matjen e kohës së marrë për jehonën nga sipërfaqja që do të merret nga instrumenti.Distanca (thellësia e ujit) është proporcionale me kohën e kalimit dhe shpejtësinë e zërit në ujë (e korrigjuar për temperaturën dhe densitetin).
Matja maksimale e thellësisë tejzanor është e kufizuar në 5 m.

Matja e thellësisë së ujit – Presioni
Vendet ku uji përmban sasi të mëdha mbeturinash ose flluska ajri mund të jenë të papërshtatshme për matjen e thellësisë me ultratinguj.Këto vende janë më të përshtatshme për përdorimin e presionit për të përcaktuar thellësinë e ujit.

Matja e thellësisë në bazë të presionit mund të zbatohet gjithashtu për vendet ku instrumenti nuk mund të vendoset në dyshemenë e kanalit të rrjedhës ose nuk mund të montohet horizontalisht.

Ultraflow QSD 6537 është i pajisur me një sensor presioni absolut 2 bare.Sensori ndodhet në pjesën e poshtme të instrumentit dhe përdor një element sensor dixhital të presionit të kompensuar nga temperatura.

lanry 6537 sensor function EN

Aty ku përdoren sensorë të presionit të thellësisë, ndryshimi i presionit atmosferik do të shkaktojë gabime në thellësinë e treguar.Kjo korrigjohet duke zbritur presionin atmosferik nga presioni i matur në thellësi.Për ta bërë këtë kërkohet një sensor presioni barometrik.Një modul kompensimi i presionit është ndërtuar në llogaritësin DOF6000 i cili më pas do të kompensojë automatikisht ndryshimet e presionit atmosferik duke siguruar që të arrihet një matje e saktë e thellësisë.Kjo mundëson që Ultraflow QSD 6537 të raportojë thellësinë (presionin) aktuale të ujit në vend të presionit barometrik plus kokën e ujit.

Temperatura
Një sensor i temperaturës në gjendje të ngurtë përdoret për të matur temperaturën e ujit.Shpejtësia e zërit në ujë dhe përçueshmëria e tij ndikohet nga temperatura.Instrumenti përdor temperaturën e matur për të kompensuar automatikisht këtë ndryshim.

Përçueshmëria elektrike (EC)
Ultraflow QSD 6537 është i pajisur me kapacitetin për të matur përçueshmërinë e ujit.Një konfigurim linear me katër elektroda përdoret për të bërë matjen.Një rrymë e vogël kalon nëpër ujë dhe matet tensioni i zhvilluar nga kjo rrymë.Instrumenti përdor këto vlera për të llogaritur përçueshmërinë e papërpunuar të pakorrigjuar.


Na dërgoni mesazhin tuaj: